ZAPYTANIE OFERTOWE MC/2017/06/03


dotyczące wyboru Wykonawcy na stanowisko 3D ANIMATOR - GRAPHIC GENERALIST


Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z projektem, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” konkurs Gameinn, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


PLIK PDF